Hỗ trợ và thiết kế khuôn

Nội dung hỗ trợ
H tr thiết kế khuôn nhựa,
H tr thiết kế, kiểu dáng công nghiệp,
In 3D, chế tạo khuôn và ép nhựa, cung cấp cho khách hàng.
Xây dựng dữ lieu 3D Solid dữ liệu đám mây điểm và dữ liệu STL,
Scanning 3D từ vật thực tế, dịch vụ đo thực tế, tạo bản vẽ theo tiêu chuẩn của khách hàng.

Tham khảo

Quy trình phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm, hỗ trợ in 3D

 

Thiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp Thiết kế sản phẩm, kiểu dáng công nghiệp

 

Hoạt động R & D sản phẩm Robot Hoạt động R & D sản phẩm drone, Robot

 

Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa Hỗ trợ thiết kế khuôn nhựa
Hỗ trợ thiết kế khuôn, bóc tách bản v. H tr sản xuất khuôn mẫu

 

H trợ sản xuất khuôn mẫu H trợ sản xuất khuôn mẫu

 

Ép sản phẩm, cung cấp cho khách hàng Hợp đồng quét 3D và xử lý dữ liệu 3D